Obchodní podmínky

verze 01/2022

I. Základní ustanovení

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: a) „Poskytovatelem“ pan Tomáš Pindur, sídlem č.p. 997, 739 92 Návsí, IČO: 05519845, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku; b) „Uživatelem“ podnikatel, který se registroval na Portálu; c) „Produktem“ Kodérské úpravy pro eshopové šablony platformy Shoptet; d) „Podmínkami“ tyto obchodní podmínky; e) „Portálem“ internetové stránky na adrese https://www.shop-factory.cz.

2. Podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele v rámci smlouvy, na jejímž základě Poskytovatel umožní Uživateli přístup k určité části obsahu Portálu, a dále práva a povinnosti z licenční smlouvy, na jejímž základě Poskytovatel umožní Uživateli užívat Produkt dohodnutým způsobem.

3. Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřených smluv. Zvláštní ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

4. Vztah Poskytovatele a Uživatele se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „OZ“].

II. Registrace

1. Registrovat se mohou pouze podnikatelé ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ.

2. Poskytovatel nemusí umožnit registraci konkrétní osobě.

3. Registrace je zpoplatněna cenou, která je včetně měny uvedena v Portálu.

4. Pokud bude chtít Uživatel registrovat více doménových jmen s e-shopem, nemusí pro každý z nich vytvářet samostatnou registraci, neboť mu po prvotní registraci (s jednou URL adresou) bude umožněno doplnit doménová jména dalších e-shopů, a to v příslušné části Portálu. Nicméně v takovém případě musí za každé další doménové jméno uhradit Poskytovateli částku uvedenou v Portálu.

5. Úhrada bude provedena některým ze způsobů uvedených na Portálu. Poskytovatel může měnit cenu registrace i cenu za každé další doménové jméno, avšak taková změna nebude mít zpětnou účinnost.

6. Osoba provádějící registraci musí pravdivě uvést všechny údaje vyžadované Portálem ke dni registrace. Poskytovatel může po provedení registrace požadovat doplnění některých údajů, a to např. v důsledku změny právních předpisů nebo s ohledem na nové Produkty. Změnu údajů, kromě změny e-mailové adresy a domény či domén e-shopů, které bez souhlasu Poskytovatele měnit nejde, provádí Uživatel v části Portálu nazvané „Editace fakturačních údajů“.

7. Uživatel získá přístup k obsahu Portálu nebo jeho části nejpozději následující den po připsání plné ceny registrace na účet Poskytovatele pod správným variabilním symbolem.

8. Registrace je na dobu neurčitou.

9. Uživatel může zrušit svou registraci kdykoli. Pokud by se chtěla osoba, která dříve zrušila svou registraci, znovu registrovat, může tak učinit, ale musí znovu zaplatit aktuální cenu registrace.

10. Poskytovatel může registraci Uživatele zrušit či pozastavit kdykoli v případě podezření na porušení Podmínek nebo jiné protiprávní jednání.

11. Zruší-li Uživatel svou registraci, nebo mu je tato zrušena či pozastavena Poskytovatelem, dotčenému Uživateli nevzniká právo na vrácení ceny za registraci či na vrácení jakéhokoli jiného plnění. Nevzniká mu ani žádný nárok na náhradu jakékoli škody či újmy.

12. Osoba, jejíž registrace byla zrušena, ztrácí automaticky přístup k obsahu Portálu.

13. Poskytovatel může podle svého uvážení zpřístupnit jakýkoli obsah Portálu i neregistrovaným osobám.

III. Poskytnutí licence k Produktu a autorské právo

1. Programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící Portál jakož i veškerý obsah Portálu (včetně Produktů) jsou chráněny autorským právem (zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů) a není možné je bez souhlasu Poskytovatele kopírovat, upravovat, zveřejňovat apod., ledaže právní předpisy stanoví jinak.

2. V okamžiku, kdy si Uživatel stáhne jakýkoli Produkt z Portálu, je mu Poskytovatelem k tomuto produktu automaticky poskytnuta nevýhradní licence k jeho užití způsobem, ke kterému je Produkt určen. Uživatel může Produkt upravovat sám či prostřednictvím jiné osoby, nicméně bere na vědomí, že úpravy mohou mít vliv na funkčnost Produktu, a proto si za provedené úpravy nese sám odpovědnost. Uživatel však nesmí Produkt rozmnožovat.

3. Licence je časově a územně neomezená.

4. Uživatel za poskytnutí licence nehradí Poskytovateli žádnou další odměnu, neboť tato je zahrnuta v ceně registrace.

5. Uživatel nemůže licenci ani její část nebo Produkt poskytnout jiné osobě. Současně nemůže licenci postoupit.

6. Uživatel musí používat Produkty pouze pro e-shopy, které má Uživatel zahrnuty pod svou registraci a u kterých uhradil Poskytovateli stanovenou cenu.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele

1. Uživatel nesmí umožnit přístup k obsahu Portálu jiné osobě prostřednictvím svých přístupových údajů, které musí náležitým způsobem zabezpečit proti zneužití. Zákaz se nevztahuje na osoby, které se Uživateli starají o řádné fungování jeho e-shopu. Uživatel však musí zajistit, aby tyto osoby jeho přístup nezneužily ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.

2. Uživatel musí neprodleně po využití Produktu zkontrolovat a dále i pravidelně kontrolovat správnou funkčnost a vzhled svého e-shopu, u nějž využije Produkt, neboť Produkt se může v důsledku budoucích úprav provedených ze strany vývojářů eshopové platformy Shoptet dostat do kolize s jejich novými či upravenými kódy šablon. Existuje tedy riziko, že při takové kolizi nebude e-shop či Produkt fungovat správně. Nastane-li taková situace, Uživatel může Poskytovatele na problém upozornit, popsat mu povahu problému a Poskytovatel se bude snažit provést úpravu Produktu tak, aby byla kolize odstraněna. Nelze však vyloučit, že úprava Produktu nebude možná s ohledem na provedené změny ze strany vývojářů eshopové platformy Shoptet a bude nutné jej z e-shopu zcela odstranit. Uživatel bere toto riziko na vědomí a akceptuje jej, přičemž souhlasí s tím, že Poskytovatel neponese za danou situaci žádnou odpovědnost, neboť Poskytovatel nemůže předvídat změny provedené v rámci vývoje e-shopové platformy Shoptet.

3. Odpovědnost za výběr konkrétního Produktu nese výhradně Uživatel. Uživatel přitom musí zvážit, zda jím vybraný Produkt nebude v kolizi s jinými úpravami, které u svého e-shopu již používá, nebo třeba i s jinými Produkty, které si u Poskytovatele vybral.

4. Poskytovatel může kdykoli měnit obsah Portálu, jakož i celý Portál zrušit či omezit k němu přístup.

5. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Portálu nebo jeho obsahu (včetně neoprávněného zásahu do autorských práv) či která by mohla vést k omezení nebo znemožnění fungování Portálu. Uživatel nesmí Portál použít k jakémukoli protiprávnímu jednání.

6. Uživatel musí sdělovat Poskytovateli pouze pravdivé osobní údaje a musí informovat Poskytovatele o každé jejich změně tím, že je upraví v příslušné části Portálu. Za správnost a aktuálnost osobních údajů nese odpovědnost Uživatel.

7. Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost Portálu mimo jiné v případech, kdy je nedostupnost důsledkem funkce nebo poruchy veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet.

8. Faktura k provedené úhradě bude Uživateli zaslána e-mailem na adresu uvedenou při registraci do 24 hodin ode dne připsání úplné ceny registrace na účet Poskytovatele. Faktury jsou také ke stažení po přihlášení do uživatelského účtu v sekci „Moje doklady“. Pokud Uživateli není faktura doručena na e-mail ani do 72 hodin od provedení platby (není třeba ani mylně zařazena mezi spam či hromadnou poštu) a současně ji nenajde ani v části „Moje doklady“, musí kontaktovat Poskytovatele za účelem zjištění možné příčiny a provedení nápravy.

9. Uživatel musí učinit vše pro to, aby zabránil zneužití jím staženého Produktu jinými osobami. Současně se nesmí sám nebo prostřednictvím třetí osoby snažit provádět na Portál kybernetické útoky ve snaze prolomit jeho zabezpečení, narušit jeho fungování nebo ho jakkoli zneužít.

10. Uživatel nesmí umožnit třetí osobě využití Produktu nebo informace získané na Portálu.

11. Komunikace bude probíhat zejména prostřednictvím e-mailu, nicméně nejsou vyloučeny ani jiné formy.

V. Sankce

1. Bude-li Uživatel v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého plnění, uhradí Poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Poruší-li Uživatel některou svou povinnost uvedenou v článku III. nebo článku IV. odst. 1, 5, 9 nebo 10 Podmínek, uhradí Poskytovateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč plus 20 000,- Kč za každé doménové jméno e-shopu, v jehož prospěch bylo porušení povinnosti využito. Právo na náhradu škody není sjednanou pokutou dotčeno. Poskytovatel může vedle toho i zrušit registraci Uživatele.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - [dále jen „GDPR”] a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2. Správcem osobních údajů je Poskytovatel, kterého je možné kontaktovat i na e-mailové adrese info@shop-factory.cz.

3. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

4. Osobní údaje jsou zpracovány v souvislosti a za účelem umožnění přístupu do Portálu a plnění licenční smlouvy, a dále za účelem plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových, účetních, statistických a archivačních. Účelem zpracování jsou také oprávněné zájmy Poskytovatele, které spočívají v obraně proti případně uplatněným nárokům Uživatele a posouzení jejich oprávněnosti.

5. Poskytnutí osobních údajů je povinné, neboť bez jejich poskytnutí není možné přístup do Portálu a licenci k Produktům poskytnout a zachovat jej.

6. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám, jako např. osobám poskytujícím Poskytovateli účetní, daňové nebo informační služby, nebo osobám spolupracujícím s Poskytovatelem na řešení individuálních požadavků Uživatele, a dále např. také orgánům státní správy a samosprávy, a to v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů.

7. Osobní údaje budou zpracovány po dobu registrace Uživatele a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, GDPR a jiných relevantních právních předpisů.

8. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na podání námitek.

9. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz).

10. Osobní údaje Uživatele nebudou sloužit k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

11. Uživatel, který je právnickou osobou, musí předat výše uvedené informace o ochraně osobních údajů všem svým zaměstnancům nebo spolupracovníkům, jejichž osobní údaje budou v souvislosti s přístupem do Portálu sděleny Poskytovateli.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by kterékoli ustanovení bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Odporuje-li některé ustanovení těchto Podmínek kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

2. Pro posouzení případných sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Uživatelem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

3. Poskytovatel je oprávněn měnit Podmínky; plánovanou změnu Podmínek oznámí Uživatelům alespoň 10 dnů předem zasláním zprávy na e-mailovou adresu.

4. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 3. 2022.

Tomáš Pindur

Potřebujete úpravy na míru? Kontaktujte nás

Co o nás říkají klienti?

Jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat Tomáši Pindurovi za jeho pomoc při tvorbě stránek AlergickyPes.cz. Spolupráce byla velice příjemná a k mé spokojenosti velmi rychlá a precizní. Mohu určitě vyzdvihnout jeho kreativitu a také nabídnuté řešení u kterých se opravdu zamýšlí nad samotnou funkčností. Jsem rád, že jsem na tebe Tomáši narazil a tvé spolupráce si velice vážím a věřím, že nadále budeme pokračovat ve šperkování naších stránek.

logo - alergickypes.cz
Radek Černín www.alergickypes.cz

Tomáše jsme si pro redesign eshopu vybrali kvůli zkušenostem i referencím. Nutno říct, že naše očekávání splnil. Z naší spolupráce bych nejvíce vypíchl diskuzi nad chtěnými úpravami, kdy nám byl schopný argumentovat, proč nějaké konkrétní úpravy nedávají smysl. Zároveň i iniciativně chodil s vlastními návrhy. Spolupráce byla velmi dobrá a pro další redesigny s ním počítáme.

logo - saturi.cz
Lukáš Lališ www.saturi.cz

Moc děkuji za odvedenou práci. Není snadné opravovat cizí chyby, ale vy jste to zvládli na jedničku a pomohli dát naše e-shopy do pořádku. Vím, že se na vás mohu kdykoli obrátit a nebudu zklamaná kvalitou odvedené práce. Co také oceňuji je výborná komunikace, návrhy vhodného řešení a především plnění termínů.

logo - shop.gerlich-odry.cz
Petra Mateiciucova shop.gerlich-odry.cz
+ Přihlásit se

Ještě nejste registrováni na našem portálu? Registrovat se